Бизнес Кредити, за малък и среден бизнес, за оборотни средства, корпоративни и фирмен кредити за бизнес.

Бизнес кредитите се отпускат на юридически лица,които са регистрирани на територията на страната.Има богато разнообразие от различни варианти на тези кредити,които банките отпускат,в зависимост от конкретните нужди на дадено юридическо лице.

Бизнес кредитите се далят основно на два вида: Корпоративни и кредити за малък и среден бизнес.Класификацията на един бизнес се определя главно от неговия оборот.Различните банки имат съответно и различни изисквания за да определят дали един кредит е корпоративен или не.И корпоративния,и кредита за малък и среден бизнес имат няколко разновидности:Кредити за оборотни средства без обезпечение

Това са обикновено кредити,отпускани за покриването на текущите нужди на даден бизнес,без кредитът да бъде обезпечен от имотна ипотека.По тази причина той не надвишава обикновено сумата от 100 000 хил. лева.В момента банките отпускат най-различни варианти на този кредит,както и схеми за погасяване,изготвени от самите кредитоискатели.

Кредити за оборотни средства с обезпечение

При този вид кредити,средствата се отпускат от банките или финансовите институции в зависимост от стойността на въпросното обезпечение.Това могат да бъдат недвижими имоти(търговски обект или жилище) както и собственост на фирмата или на трето лице(фирмен инвентар,оборудване или друг вид движимо имущество).Също така,за обезпечение може да послужи и парична сума депозирана във финансовата институция-кредитор от кредитоискателя или пък друг бизнес,който се явява гарант на фирмата кредитоискател.Обикновено този вид бизнес кредити се отпускат за срок от не повече от 25 години,но разнообразието от оферти на пазара в момента е доста голямо.Финансовата институция-кредитор изготвя експертна оценка на обезпечението,въз основа на която се определя сумата коятода бъде отпусната на кредитоискателя.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Искане за отпускане на кредит
  • Копие от удостоверение -код по БУЛСТАТ
  • Удостоверение за актуално правно състояние
  • Копие от удостоверение за обща данъчна регистрация и регистрация по ДДС
  • Копие от решение за регистрация на фирмата
  • Паспортни данни или лични карти на представляващите фирмата;
  • Годишни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на фирмата за последната година и последен тримесечен период
  • Протокол от заседание на дружеството за взето решение за ползване на кредит и правомощия на представляващия фирмата;
  • Копие от удостоверение -код по БУЛСТАТ
  • Удостоверение от Данъчна служба за дължими данъчни и други публични задължения
Кредити за стартиране на малък бизнес