Кои са основните предимства на бързите онлайн заеми?

  • Улеснена процедура за кандидатстване и усвояване на бързия заем.
  • Бързо и обективно решение по молбата за онлайн заем.
  • Срок и размер на заема/кредита според индивидуалните нужди.
  • Превод на заема директно по личната банкова сметка.
  • Без поръчители по кредита.
  • Без обезпечение по заема.
  • Възможност за удължаване на срока на договора за онлайн заем.

Как да открия изгодния за мен заем?

Използвайте CreditPodkrepa.eu, за да сте сигурни, че правите най-добрия избор – ще намерим най-бързия изгоден онлайн заем за Вас.

Мога ли да получа пред-договорна информация по заема, за който кандидатствам?

Кредитните институции са длъжни да предоставят пълната информация, касаеща заема, преди клиентът да е подписал договор за заем от растояние.

Мога ли да кандидатствам за нов онлайн заем, ако имам текущ?

За да кандидатствате за нов бърз заем, нашите партньори изискват първо да изплатите текущия си заем към тях.

Какво ще се случи, ако закъснея с погасяването на заема си?

Ако просрочите задължението си нарушавате договорените условия и е възможно да Ви бъде наложена неустойка за забавеното плащане или начислени наказателни лихви и стойността на задължението ще нарастне. Освен това кредитът Ви ще бъде деклариран като просрочен и необслужван в Централен кредитен регистър към БНБ. Въпреки това може да кандидатствате за заем дори да сте с лоша кредитна история

Какво означава Администратор на лични данни?

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт, който обработва лични данни – видът на обработваните данни, целите и средствата за обработване са определени със закон или са определени индивидуално.

Какво е Централен кредитен регистър?

Централен кредитен регистър е независима информационна система към Българската народна банка – системата предоставя актуална информация за кредитната задлъжнялост на кредитополучателите в страната. Всички заеми, които отпускат кредитните институции (банкови и небанкови финансов институции), както и просрочията по тях, по закон се декларират в Централен кредитен регистър.

Какво е IBAN?

Стандартизиран международен код на банкова сметка, използван в ЕС. У нас е задължителен от 2006 г. и се използва за плащания в страната и чужбина. Всеки IBAN е уникален номер, който съдържа в себе си банката на клиент, както и номера на неговата лична сметка в нея.

Мога ли да усвоя заем, ако нямам лична банкова сметка?

В случай, че нямате банкова сметка, трябва или да си откриете сметка в най-удобната за Вас банка или да изберете компания за бързи кредити, която да предоставя алтернативен начин на получаване (усвояване) на кредитите като Easy Pay.

Какво представлява системата RINGS?

RINGS(Real-time Interbank Gross Settlement System) е платежна система за брутен сетълмент в реално време (от 08:00 до 16:00 часа) към Българската народна банка, която извършва прехвърляне на парични средства между сетълмент-сметките на участниците в нея (банки, БНБ) индивидуално и в реално време след получаване от системата на нареждането за превод.

Какво представлява системата БИСЕРА?

БИСЕРА е платежна система за обслужване на клиентски преводи в лева, предназначени за изпълнение в определен момент, осигуряваща финалност на сетълмента. Нарежданията за превод в БИСЕРА се изпълняват три пъти през всеки ден – в 10:00, 13:30 и 16:00 часа.

Какво е ГПР?

По законова дефиниция, ГПР (Годишен процент на разходите) представлява общия разход на кредита за потребителя, изразен като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит. При изчисляване на ГПР се включват всички задължителни такси за сметка на клиента, свързани с отпускането му.

Какво е ГЛП?

ГЛП (Годишен лихвен процент или още ефективен лихвен процент) е цената (лихвата), която кредитополучателят заплаща за използването на определена парична сума (капитал) за период от 1 година.

Какво е главница?

Чистият размер на дълга по кредит/заем, разрешен от банка или регистрирана финансова институция, без сумата на дължимите лихви и/ или такси.

Каква вноска мога да си позволя?

Размерът на вноската Ви по даден бърз кредит, никога не трябва да е по-голяма или равна на дохода Ви, защото със сигурност имате и други текущи разходи, които се налага да покривате.

Кой може да тегли бързи онлайн заеми?

За да изтеглите бърз кредит трябва само да сте навършили 18 г. и да имате валидна лична карта.

Кои институции отпускат бързи заеми?

Дружествата, които имат право да отпускат заеми, трябва да са вписани в Регистъра на финансовите институции по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции и да бъдат администратори на лични данни. Ние имаме партньорства с Вивус, Фератум, Смайл Кредит, Микро Кредит, Кредисимо, както и други небанкови институции.

За какво се тегли най-често бърз заем?

Бързите кредити са главно предназначени за спешни нужди, въпреки че множество потребители прибягват до тях и заради много улесненото кандидатстване и по-ниските документни изисквания към кредитополучателя.

От колко фирми мога да взема едновременно заем?

Това зависи главно от размера на получаваните доходи и активните кредити, които имате в момента. Ако можете да си позволите изплащането на повече вноски, вероятността да бъдете одобрен за кредит от повече компании, е по-голяма.

Какво е Кредитоспособност?

Кредитоспособността е способност на клиента да погаси получения заем според договорените условия и срок, поради което е считан за надежден и сигурен кредитополучател.

Какво е Обезпечение?

Всяко поръчителство, гаранция, залог, ипотека, което осигурява възможност при непогасяване от страна на длъжника, дължимата сума по вземането да се събере от поръчителя, гаранта или чрез продажба на заложеното или ипотекираното имущество.

Какво е Падеж?

Това е датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между банката или финансовата институция и нейния клиент.

Необходими ли са ми поръчители, за да бъде одобрена молбата ми за заем?

Поръчители не са необходими – само попълвате лични си данни във формата за кандидатстване на сайта ни за финансово посредничество “Кредит Подкрепа” – партньорските кредитни институции, с които работим не изискват поръчителство.

Каква може да е причината за отказ по молбата ми за заем?

Въз основа на декларираната от Вас информация и допълнителните проверки кредитните инспектори на нашите партньори (кредитни институции) вземат адекватно и бързо становище по молбата Ви за заем. Ако тя бъде отказана имате възможност да кандидатствате за бърз заем през “Кредит Подкрепа” отново, като бъдещото решение ще бъде базирано на актуалната информация от профила Ви, към момента на новото кандидатстване.